Beleidsruimte voor nieuwe gemeenteraad

Met gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht werkt het college aan de uitvoering van de laatste punten uit het collegeprogramma. Daarnaast vindt het college het belangrijk om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren, waarmee zij een volgende gemeenteraad ruimte geeft voor nieuwe ontwikkelingen. Het past bij haar uitgangspunt om zaken op orde te hebben en een solide financieel beleid te voeren. Alleen 2018 kent een incidenteel tekort. Ander belangrijk uitgangspunt is de woonlasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. De programmabegroting wordt in de raad behandeld op 9 november.

Burgemeester Nobel: “Onze gemeente staat er financieel goed voor, maar ook op andere terreinen zoals zorg, welzijn, onderwijs, sport en werkgelegenheid zijn we een gezonde, stabiele gemeente met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wij dragen zo een solide meerjarenbegroting over aan een nieuwe gemeenteraad en daar mogen wij best (een beetje) trots op zijn.”

Woonlasten omlaag
Het verlagen van de lastendruk voor inwoners is een breed gedragen wens van college en raad. Daarom stelt het college voor de hogere OZB aanslag waar inwoners mee te maken krijgen als gevolg van de waardestijging van woningen (die in Aalsmeer hoger is dan het landelijk gemiddelde) te compenseren met een korting op de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De Onroerend Zaak Belasting (OZB) gaat voor een gemiddelde woning € 30,- omhoog. Daar staat tegenover dat de afvalstoffenheffing en de rioolrechten in 2018 per huishouden met respectievelijk € 30,- en € 20,- omlaag gaan. Dat betekent dat woonlasten per huishoudengemiddeld licht (€ 20) dalen, los van de al eerder overeengekomen verlaging van de rioolheffing van € 65,- per huishouden in 2018.

Zorgzaam, leefbaar en ondernemend
Het college heeft deze uitgangspunten in onderstaande speerpunten vertaald.  Duurzaamheid loopt als een rode draad door alle speerpunten heen, omdat het raakvlakken heeft met alle beleidsterreinen. Ambities van de gemeente op het gebied van duurzaamheid zijn: onafhankelijk van fossiele brandstoffen, circulaire economie en inclusieve stad.

Goede en efficiënte zorg
Zorg en ondersteuning op maat bieden aan mensen die dat nodig hebben is en blijft het uitgangspunt van het Wmo-beleid van de gemeente. In 2018 wordt een nieuwe WMO-nota opgesteld. Daarbij bekijkt de gemeente opnieuw welke zorg nodig is en wat de wensen en behoeften van inwoners zijn. De gemeente wil de ingezette op preventie gerichte lijn in de jeugdzorg voortzetten. Zo wordt de inzet van gezinscoaches en individuele begeleiding geïntensiveerd. De gemeente verwacht dat een preventieve aanpak over een aantal jaren tot een daling leidt van de zwaardere en duurdere zorg.

Versterken economie
Aalsmeer is economisch een speler van formaat in de metropoolregio en een belangrijke schakel in de logistieke Westas. De economie trekt aan, dat merken we aan de ontwikkelingen op bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. In 2018 gaat de gemeente verder met het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda. Daarnaast werkt zij intensief samen met de Amstelland-Meerlanden gemeenten en de andere gemeenten binnen de metropoolregio Amsterdam. Om meer toeristen en recreanten naar Aalsmeer te halen heeft de gemeente met ondernemers een promotieplan opgesteld. In 2018 wordt een speciale website gelanceerd.

Investeren in kwaliteit leefomgeving
Leefbaarheid staat ook hoog op de agenda van dit college. Afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte, groen en de voorzieningen om een schone en veilige leefomgeving te creëren. Veel is inmiddels gerealiseerd. Een van de laatste onderdelen bij de renovatie van de Hornmeer is de herinrichting van het VVA terrein waarvoor nu plannen worden gemaakt. Voor 2018 staat groot onderhoud van een aantal belangrijke wegen gepland. Ook start in 2018 de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg. De gemeente overlegt met de Provincie over fasering en planning, omdat de uitvoering grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.

Betere balans tussen groei en leefbaarheid
Het college vindt dat er een betere balans moet komen tussen groei van de luchthaven enerzijds en leefbaarheid voor Aalsmeer anderzijds. Bij de onderhandelingen voor een nieuw akkoord over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 vraagt zij nadrukkelijk aandacht voor de positie van inwoners in de meest belaste gebieden en om gezamenlijk de maatschappelijke kosten te dragen voor leefbaarheid in de nabijheid van Schiphol. 

Doelgroep gericht bouwen
Inwoners vinden het prettig wonen in Aalsmeer en dat houden we graag zo. De gemeente gaat verder met de uitvoering van de woonagenda gericht op met name jongeren, ouderen en mensen met midden- en lagere inkomens. Voor komende jaren staan nog diverse (kleinschalige) woningbouwprojecten op de planning. Zo worden op het VVA terrein woningen specifiek voor jongeren gebouwd en in de Roerdomplaan woningen voor ouderen.

Foto: burgemeester Nobel

Gepubliceerd: 9 oktober 2017 om 22:48 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×