Keuzes maken voor solide financieel beleid

Komende jaren staat de gemeente Aalsmeer voor uitdagingen om de financiën duurzaam op orde te houden. Dat is het beeld dat naar voren komt in de Lentenota 2018, waarin het college inzicht geeft in de financiële kaders voor komende vier jaar. Uitgangspunt is een solide financieel beleid en de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden.

Het nieuwe college is eind mei van start gegaan en werkt op dit moment aan het collegeprogramma waarbij zij ook de raad om inbreng heeft gevraagd. Deze lentenota bevat daarom nog niet veel nieuwe beleidsvoorstellen, maar laat wel zien dat er vanaf 2022 een tekort is als de gemeente geen maatregelen neemt.

Dreigend tekort
De begroting laat tot en met 2021 een overschot zien en een tekort vanaf 2022. Dat komt omdat de precario-inkomsten in 2022 wegvallen en de gemeente verwacht dat, in lijn met de landelijke trend, de kosten voor de jeugdhulp komende jaren zullen stijgen. In deze Lentenota is nog niet verwerkt wat de gevolgen zijn van de mei-circulaire, waarin het Rijk bekend maakt hoeveel geld gemeenten krijgen. In de Lentenota is rekening gehouden met een aantal grote projecten, zoals de herinrichting van het VVA- terrein, het Machinepark, het Waterfront en de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg.

Keuzes maken
De gemeente beschikt nog steeds over voldoende reserves, maar nieuwe ambities van college en raad vragen om keuzes. De Lentenota biedt een eerste gelegenheid om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Voor de zomer wil het college het collegeprogramma met de raad bespreken. Ook daarin zal het over keuzes en prioriteiten gaan.

Gepubliceerd: 19 juni 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×