Inspraak structuurvisies ‘Tussen de linten’ en ‘Bovenlanden’

Het college van Aalsmeer heeft de ontwerp structuurvisies ‘Tussen de linten’ en ‘Bovenlanden Oosteinderweg’ vrijgegeven voor inspraak. Beide visies zijn tot stand gekomen na uitgebreide participatie met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Tot en met 8 september kan iedereen de structuurvisies inzien en een reactie geven.

Grote delen van het glasareaal in de regio Aalsmeer zijn niet meer toekomstbestendig. De aanwezige tuinbouw staat onder druk. Tegelijkertijd zijn transformaties lastig door beperkingen vanuit Schiphol. De ontwerp structuurvisies zetten in op de kracht van de gebieden en het vergroten van de leefbaarheid.

Tussen de Linten
Het gebied van deze structuurvisie wordt begrensd door de Hoge Dijk, de Aalsmeerderweg in het zuiden en het plangebied Schinkeldijkje in het oosten. Het Greenparkdeel van dit gebied (tussen N201 en Machineweg) valt niet binnen het gebied, omdat dit al onderdeel uitmaakt van een andere structuurvisie.
Het gebied is door de ligging in het verlengde van de Aalsmeerbaan (aan de overzijde van de Ringvaart) zwaar milieubelast. Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk. De structuurvisie is opgesteld in samenspraak met bewoners en bedrijven in dit gebied, waarbij wordt aangesloten bij de kwaliteiten van het gebied.

Bovenlanden Oosteinderweg
De Bovenlanden kennen een rijke cultuurhistorie, vooral vanwege de tuinbouw. Het gebied in de structuurvisie ligt tussen de oude Spoordijk, de Ringvaart, de Meester Jac. Takkade en de Hogedijk en bestaat onder andere uit groen, waterrijk gebied. De natuur- en recreatiewaarde van de Bovenlanden Oosteinderweg is groot. De ontwerpvisie zet in op versterking van deze natuur.

De structuurvisie wordt een toetsingskader voor ruimtelijke initiatieven in het gebied. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vier zones:
– het lint;
– een ontwikkelzone achter het lint, waar passende bedrijven zich kunnen ontwikkelen;
– een groen/recreatieve zone achter de ontwikkelzone;
– een groen-/recreatieve zone langs de Ringvaart.

Inzage, reactie en vaststelling
Op de website van de gemeente Aalsmeer zijn de ontwerpen van deze structuurvisies in te zien. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de stukken online te bekijken, kunnen telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0297-387575.

Tot en met 8 september 2020 kan iedereen een reactie indienen op de ontwerp structuurvisies. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie Tussen de Linten” of “ontwerpstructuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg”. Een email sturen kan ook:  info@aalsmeer.nl, met het betreffende onderwerp.

Na afloop van de inzagetermijn worden per structuurvisie alle reacties gebundeld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. Reacties die al eerder zijn ingediend worden meegenomen in deze procedure. De ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens samen met de Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen met mevrouw T. Witte (projectleider) van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling: info@aalsmeer.nl, telefoon 020-540 4393.

Foto: Oosteinderweg

Gepubliceerd: 21 juli 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×