Nieuwe Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer

Aalsmeer – De mobiliteitsagenda laat via de drie uitgangspunten: Aalsmeer bereikbaar, Aalsmeer verkeersveilig en toegankelijk en Aalsmeer innovatief duurzaam bereikbaar, zien hoe Aalsmeer duurzaam bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft voor iedereen. Dinsdag 7 december 2021 is het college akkoord gegaan met deze mobiliteitsagenda en hebben zij besloten deze voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wethouder Robert van Rijn: “Om Aalsmeer bereikbaar en toekomstbestendig te houden werken we aan een goed wegennet en goede (logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt in goed onderhoud, veilige wegen, betere doorstroming van verkeer, goede openbaar vervoer verbindingen en prettige fiets- en wandelpaden. De nieuwe Mobiliteitsagenda gaat hier ook vanuit.”

Deelmobiliteit
Er lopen op dit moment veel infrastructurele en ruimtelijke projecten in Aalsmeer en omgeving, ook komen er op mobiliteitsvlak nieuwe ontwikkelingen op Aalsmeer af zoals deelmobiliteit, opkomst van de elektrische auto en fiets, nieuwe vormen van logistiek, maar ook regionale veranderingen in het openbaar vervoer die vragen om creatieve, fijnmazige oplossingen.
Daarnaast heeft de Covid-19-pandemie gevolgen voor de mobiliteit. Zo is er een versnelling in trends als thuiswerken, meer fietsgebruik en een toename van het aantal pakketbezorgingen. Daarnaast is in deze periode ook het openbaar vervoer veranderd. Er reizen minder mensen met het openbaar vervoer en de vraag is of de oude en nieuwe OV-reizigers het OV (weer) gaan vinden.

Beleidskeuzes
Deze Mobiliteitsagenda noemt aan de ene kant concrete maatregelen en beleidskeuzes en aan de andere kant laat de agenda ook ruimte voor nadere invulling. Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op de exacte gevolgen van grote infrastructuurprojecten als de Burgemeester Kasteleinweg, Middenweg en Burgemeester Hoffscholteweg en de langetermijngevolgen van de Covid-19- pandemie die nu nog niet bekend zijn. In de komende periode krijgt de mobiliteitsagenda daarom een update.
De planning is dat de gemeenteraad hier op 27 januari 2022 een besluit overneemt.

Gepubliceerd: 21 december 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×