Broedseizoen start in maart

Het voorjaar komt er aan! De natuur ontwaakt langzaam maar zeker uit de winterslaap. Om vogelnesten, maar ook konijnen, hazen, hagedissen, das en vos beter te beschermen tegen verstoring door recreanten in de natuur is de provincie Noord-Holland een voorlichtingscampagne gestart.

Broedseizoen
De provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties werken samen om alle recreanten meer voor te lichten en bewust te maken van de risico’s in het broedseizoen. Het broedseizoen start in maart. Met meer voorlichting willen de partners recreanten, waaronder honden- en kattenbezitters, bewuster maken van de ongewenste invloed op de natuur, zoals de verstoring van dieren. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat duidelijk aangegeven wat de regels precies zijn. Ook  wordt er voorgelicht op social media, borden op locatie en bezoekerscentra. De toegangsvoorwaarden verschillen per natuurgebied. Daarom is het goed om altijd eerst de toegangsvoorwaarden te lezen. Recreanten die zich daar niet aan houden riskeren een bekeuring.

Verstoren van dieren voorkomen
Om te voorkomen dat dieren verstoord worden, moeten honden zijn aangelijnd. Zeker in de broedtijd. In Noord-Holland broeden veel vogelsoorten die beschermd zijn. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen, hagedissen kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord.

Wetgeving
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van ‘Natura 2000 gebieden’. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het duurzaam gebruik en de beleving ervan.

Bron: Provincie Noord-Holland

Gepubliceerd: 3 maart 2017 om 7:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×