Positief resultaat van € 4 miljoen voor Gemeente Aalsmeer

Gemeente Aalsmeer laat in de jaarrekening 2016 een voordeel zien van ruim € 4 miljoen. Verklaring voor dit positieve resultaat is onder meer dat in het sociaal domein en de buitenruimte minder geld is uitgegeven dan geraamd. Daarbij was de uitkering van het Rijk hoger dan begroot en trekt de vastgoedsector weer aan. Het college ligt op schema met de uitvoering van haar programma en doet dit binnen de financiële kaders. Op 23 mei wordt de jaarrekening in de gemeenteraad behandeld.

Burgemeester Jeroen Nobel, portefeuillehouder financiën: “Wij sluiten 2016 af met een positief saldo van ruim € 4 miljoen. Het college stelt voor om dit saldo eerst toe te voegen aan de Algemene Vrije Reserve en bij de Lentenota met de raad de inhoudelijke keuzes te maken over de aanwending hiervan.”

Ontwikkelingen op speerpunten:

Efficiënte en goede zorg
In 2016 is de daadwerkelijke transformatie in de zorg gestart. Uit de evaluatie van het Wmo-beleid blijkt dat de gemeente inwoners zorg en ondersteuning op maat kan bieden. Woonservicezones, inloopvoorzieningen, dagstructurering en individuele begeleiding werken goed. Ook het sociaal team en het sociaal loket werken steeds beter. In de jeugdzorg lag de focus met name op preventie en vroeg-signalering. Gemeente, zorginstellingen, scholen, kinderopvang en andere instellingen werken daartoe intensief samen. Daarnaast heeft de gemeente een vernieuwende aanpak ontwikkeld voor  vechtscheidingen. Sinds 1 januari 2016 biedt het Werkplein ondersteuning bij het zoeken naar werk, ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werken aan economisch perspectief
In 2016 heeft het college in samenwerking met het bedrijfsleven een nieuwe Economische Agenda opgesteld. Na vaststelling door de raad is de gemeente gestart met een uitvoeringsprogramma. Vooruitlopend daarop is het programma ZAAI voor startende ondernemers al begonnen. Daarbij participeert de gemeente in het programma circulaire Westas. Circulaire economie is een speerpunt in het nieuwe duurzaamheidbeleid van de gemeente. Duurzaamheid wordt het uitgangspunt van al het te ontwikkelen beleid. Gelijktijdig met de Economische Agenda is een agenda voor Recreatie en Toerisme opgesteld.

Goed wonen in Aalsmeer
Kern van de in 2016 vastgestelde Woonagenda is het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt met aandacht voor specifieke groepen, te weten Aalsmeerse jongeren, starters, senioren en huishoudens met lage en midden inkomens. Daartoe zijn diverse woningbouwprojecten gestart. Verder heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningbouwcorporatie Eigen Haard, onder meer over jongerenwoningen en verduurzaming van de woningvoorraad.

Je thuis voelen in Aalsmeer
Op het gebied van sportvoorzieningen is in 2016 veel gebeurd. Denk aan de oplevering van het nieuwe voetbalcomplex van FC Aalsmeer, het besluit tot renovatie van de atletiekbaan en de start van de bouw van een nieuwe sporthal in Hornmeer. Verder heeft de gemeente hard gewerkt aan het opknappen van de buitenruimte, zoals het Seringenpark. Een aantal projecten in de buitenruimte en de bijbehorende middelen zijn als gevolg van fasering en andere prioritering doorgeschoven naar 2017. Met de aankoop van de Oude Veiling krijgt Aalsmeer een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar cultuur, welzijn, sociale werkvoorziening en maatschappelijke betrokkenheid in samenkomen.

Schiphol: betere balans tussen groei en leefbaarheid
Bij de verschillende overleggen over Schiphol zet de gemeente in op een betere balans tussen groei van de luchthaven enerzijds en leefbaarheid van de omgeving anderzijds. Gemeente Aalsmeer is nauw betrokken geweest  bij het overleg tussen gemeenten en Rijk over de herziening van de Luchthavenindelingbesluit (LIB), waarbij wij pleitten voor meer ruimte voor het lokaal bestuur met het oog op leefbaarheid en vitaliteit.

Bron: Gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 13 april 2017 om 19:55 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×