Bijna 4 miljoen nadeel door hogere kosten jeugdzorg

Gemeente Aalsmeer laat in de jaarrekening 2018 een nadeel zien van €3,9 miljoen. Belangrijkste redenen voor dit nadeel zijn hogere kosten in de jeugdzorg, lagere inkomsten uit leges en hogere bouwkosten bij grondexploitaties. De gemeente heeft nog voldoende reserves om dit nadeel op te vangen. De algemene reserves bedragen namelijk €18,9 mln.

Burgemeester Gido Oude Kotte, portefeuillehouder financiën: “Ons vermogen om financiële risico’s op te vangen is gedaald ten opzichte van 2017, maar voldoet nog steeds ruimschoots aan de uitgangspunten van de gemeenteraad. Uitgangspunt van dit college is een solide financieel beleid. Wij staan komende tijd voor de uitdaging de financiële situatie op orde te brengen. Naast het oplossen van de tekorten in de jeugdzorg en het fysiek domein voorzien wij de nodige vraagstukken in de AA-organisatie om toekomstbestendig te zijn. Bij de bespreking van de Lentenota gaan wij hier graag het gesprek over aan met de gemeenteraad.”

Uitdagingen
De stijgende kosten in de jeugdzorg is een ontwikkeling die zich landelijk aftekent. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en hebben te maken met flinke bezuinigingen door het Rijk, terwijl het aantal zwaardere en complexere zorgvragen toeneemt. Positieve ontwikkeling is dat het aantal uitkeringsgerechtigden door de verbeterde economische situatie is gedaald. Dat de legesinkomsten uit vergunningaanvragen voor ruimtelijke projecten lager zijn dan geraamd, komt omdat een aantal grote projectaanvragen is vertraagd. De gemeente verwacht de inkomsten hiervan alsnog in 2019/2020. Het nadeel in de grondexploitatie van De Tuinen wordt onder meer veroorzaakt door de sterk gestegen bouwkosten en onze keuze voor sociale en betaalbare woningbouw.

Investeren in toekomst
Ondanks dit financiële beeld is het college positief gestemd over de toekomst. Ambitie voor komende periode is de kernkwaliteiten van Aalsmeer versterken en Aalsmeer toekomstbestendig maken. De gemeente wil een zichtbare, blijvende kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte geven door de openbare ruimte duurzaam op orde te maken, te investeren in meer groene verbindingen, de recreatieve kwaliteiten van Aalsmeer te versterken, meer samenhang te creëren in ruimtelijke plannen en te investeren in bereikbaarheid en op beperkte schaal nieuwbouw. Naast lopende projecten, zoals renovatie van de buitenruimte en de herinrichting van het VVA terrein, is een aantal nieuwe projecten in voorbereiding, zoals het Waterfront, Machinepark en een nieuw uitvoeringsplan buitenruimte. Ander aandachtspunt is de zorg nu en in de toekomst te verbeteren en betaalbaar te houden. De gemeente streeft naar een meer integrale, efficiëntere aanpak in de zorg. Daarom werkt zij aan één integrale beleidsnota waarin alle sociale thema’s, zoals zorg, jeugdhulp, werk & inkomen, schuldhulpverlening, samenkomen.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 20 mei 2019 om 22:59 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×