Plan voor recreatiepark aan Uiterweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op hoofdlijnen ingestemd met een plan voor een nieuw op watersport gericht recreatiepark aan de Uiterweg. Het plan sluit aan op de structuurvisie voor het gebied en moet zorgen voor een kwalitatieve en economische impuls. In het plan staan lodges, bootappartementen en bootsuites, op de locatie van voormalig jachthaven ‘De Aardbei’. De komende periode wordt het plan verder uitgewerkt en een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

In april 2015 is door de gemeenteraad de structuurvisie voor het gebied Uiterweg vastgesteld. Deze structuurvisie geeft ruimte voor het herontwikkelen van vrijkomende agrarische gronden. De strategie van de structuurvisie Uiterweg is om het gebied op te schonen, verdergaande verrommeling te voorkomen en het profiel van het gebied te versterken als een onderscheidend plassengebied dat inspeelt op trends en ontwikkelingen in de (water)recreatie. De herontwikkeling van de jachthaven naar Marinapark ‘Aalsmeer’ sluit bij beide onderdelen van die strategie aan.

Lege kassen slopen
Op de locatie aan de Uiterweg 116A worden in de plannen de leegstaande kassen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen maximaal 90 recreatieve eenheden bestaande uit lodges, bootappartementen en bootsuites. Er is in de plannen ruimte voor aanlegplaatsen en een receptiegebouw. Het parkeren wordt op het eigen terrein verzorgd.

Natuurhistorische waarden
De plannen worden nu verder uitgewerkt. Daarbij wordt, mede op advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie, nadrukkelijk rekening gehouden met de natuurhistorische waarden en het behoud van de karakteristieke sfeer van de locatie en het gebied.

Bestemmingswijziging
De bestemming van de locatie moet voor de plannen worden gewijzigd naar de bestemmingen Recreatie-Verblijfsrecreatie, Water en Natuur. Binnenkort starten daarvoor de voorbereidingen. Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting ligt van 20 september t/m 17 oktober 2019 ter inzage bij de balies in de gemeentehuizen van Aalsmeer en Amstelveen. Gedurende die periode kunnen schriftelijke reacties worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer via postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

De plannen worden aan omwonenden verder toegelicht op een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag 2 oktober van 17.00 – 19.00 uur in De Oude Veiling aan de Marktstraat 19 in Aalsmeer. Ook daar kunnen de plannen worden ingezien en vragen worden gesteld aan de initiatiefnemer en de aanwezige ambtenaren. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting voor de zomer van 2020 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Foto: Artist impression Marinapark ‘Aalsmeer’

Gepubliceerd: 18 september 2019 om 20:50 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×