Aalsmeer krijgt onvoldoende voor huisvesting asielzoekers

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT). Dit betekent o.a. toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten en waterschappen. De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.
Ook de gemeente Aalsmeer is beoordeeld en scoort tweemaal een ‘voldoende’, eenmaal ‘voor verbetering vatbaar’ en een keer een ‘onvoldoende’.

Financiën en omgeving
Zowel qua financiën als omgeving heeft Aalsmeer het goed voor elkaar en scoort het een voldoende. De begroting 2019 vertoonde een structureel en reëel evenwicht. Dit gold ook voor het bijbehorende perspectief. Daar komt bij dat de jaarrekening de laatste jaren ook positieve resultaten vertoonden. Qua risicobeheersing waren de risico’s gekwantificeerd en werd de weerstandscapaciteit ruim voldoende geacht om deze af te dekken.
Voor de omgeving is de gemeente door de adequate beoordelingen van voorgaande jaren, onder versoberd toezicht geplaatst. De aangeleverde informatie is beoordeeld op volledigheid en actualiteit. De verkorte analyse van de stukken bevestigt het beeld over de gemeente.

Informatie en archief beheer kunnen beter
De gemeente heeft een compleet en actueel overzicht van in de bedrijfsapplicaties aanwezige informatie en er is een systeem om de kwaliteit van het informatiebeheer te borgen. Er zijn echter ook zaken die beter kunnen en moeten. De tijdige vernietiging van alle informatie die daarvoor in aanmerking komt, is nog niet volledig gerealiseerd. Hiermee loopt de organisatie het risico om niet te voldoen aan Archiefwet en privacywetgeving. Ook worden er tegelijkertijd papieren en digitale dossiers gevormd. Dit kan versieproblemen, hiaten en overlappingen in de informatie veroorzaken.

Huisvestiging verblijfsgerechtigden
De gemeente had een taakstelling voor de 2e helft van 2019 -inclusief achterstand- van totaal 21 te huisvesten verblijfsgerechtigden. Op peildatum 1 januari 2020 heeft zij echter een achterstand van 18 te huisvesten verblijfsgerechtigden. De taakstelling voor Aalsmeer voor de 1e helft van 2020 is 10. Inclusief de achterstand van 2019 heeft zij 28 asielzoekers te huisvesten voor peildatum 1 juli 2020.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 29 april 2020

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×