Extra motivatie bestemmingsplan Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer gaat het bestemmingsplan voor Fort Kudelstaart op onderdelen aanvullend motiveren. Uit een rapport blijkt dat de plannen voor de toekomstige ontwikkelingen van het Fort de cultuurhistorische waarde van de Stelling van Amsterdam, waar het Fort onderdeel van uitmaakt, nauwelijks aantast en op onderdelen zelfs verbetert. Het betreffende rapport dat in opdracht van de Provincie Noord–Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is opgesteld, zal worden toegevoegd aan het bestemmingsplan.

De aanleiding om het bestemmingsplan aan te vullen is een uitspraak van de voorlopige voorzieningenrechter eerder deze week. In de uitspraak staat dat de plannen op dit moment niet voldoende waarborgen dat de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam, waar het Fort deel van uitmaakt, behouden blijven.

“Natuurlijk willen wij ook op alle mogelijke manieren de cultuurhistorische waarden van de Stelling van Amsterdam en daarmee ook het Fort zoveel mogelijk behouden”, is de reactie van het college. “Op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter zien wij aanleiding om in het bestemmingsplan nog beter te motiveren dat met de plannen van het Zeilfort de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden blijven of worden versterkt”.

Heritage Impact Assessment
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft in december 2020 het bestemmingsplan vastgesteld. De Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart en een aantal omwonenden dienden een beroep in bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad. UNESCO heeft het Rijk via de RCE gevraagd om met een reactie te komen.

In overleg met de RCE heeft de Provincie Noord-Holland als siteholder van het Unesco- Werelderfgoed  besloten een Heritage Impact Assessment (HIA) uit te laten voeren zodat de effecten van het plan op de kernkwaliteiten van het werelderfgoed, namelijk de hoofdverdedigingslijn, het militair systeem en het watermanagementsysteem, in kaart worden gebracht. 

Uitkomst onderzoek
De HIA laat zien dat het plan een gering effect heeft op kernkwaliteiten van het Werelderfgoed en daarmee een beperkt risico betekent voor het behoud van de unieke waarden. Het rapport laat ook zien dat de herbestemming tot een aantal verbeteringen leidt zoals de bereikbaarheid en de beleving van het fort.

Verdere procedure
De zogeheten bodemprocedure bij de Raad van State loopt nog een aantal maanden. In die periode zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld een nieuw besluit nemen over het bestemmingsplan waaraan o.a. het rapport is toegevoegd.

Foto: Fort Kudelstaart

Gepubliceerd: 7 mei 2021

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×