Nieuwe Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer

Aalsmeer – In de afgelopen tijd is er gewerkt aan een Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. Deze agenda bepaalt het beleid voor verkeer en vervoer voor de komende jaren en heeft als doel een toekomstbestendig, bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Aalsmeer. Vanaf vrijdag 8 oktober 2021 tot en met vrijdag 5 november 2021 ligt de Mobiliteitsagenda ter inzage en kan iedereen hierop reageren.

De agenda laat via de drie uitgangspunten: Aalsmeer via alle modaliteiten bereikbaar, Aalsmeer verkeersveilig en toegankelijk en Aalsmeer innovatief duurzaam bereikbaar zien.

Toekomstbestendig
Wethouder Robert van Rijn: “Om Aalsmeer bereikbaar en toekomstbestendig te houden werken we aan een goed wegennet en goede (logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt in goed onderhoud, veilige wegen voor auto, fiets en loper en goede openbaar vervoer verbindingen. Op dit moment lopen er veel infrastructurele projecten in Aalsmeer om zo het achterstallige onderhoud in te lopen en Aalsmeer toekomstbestendig bereikbaar te houden. Om ook op nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe vormen van logistiek, de elektrische fiets en auto en de groei van Aalsmeer in te spelen is nieuw mobiliteitsbeleid voor Aalsmeer belangrijk.”

De agenda noemt aan de ene kant concrete maatregelen en richtingen en aan de andere kant laat de agenda ook ruimte voor invulling. Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op de exacte gevolgen van grote infrastructuurprojecten als de Burgemeester Kasteleinweg, Middenweg en Burgemeester Hoffscholteweg en de langetermijngevolgen van de Covid-19-pandemie voor verkeer en vervoer die nu nog niet bekend zijn.

Vervolgtraject
Na afloop van de reactietermijn worden de inspraakreacties beantwoord in een ‘Nota van Beantwoording’. Vervolgens legt het college van B en W naar verwachting in december 2021 alle stukken ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Vanaf 8 oktober 2021 kunt u de Mobiliteitsagenda bekijken op aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda.’’

Gepubliceerd: 6 oktober 2021 om 22:21 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×