Ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ vastgesteld

Aalsmeer –  Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag het ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinderhage’ vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet naar de bouw van 267 woningen in Kudelstaart. Het project Westeinderhage is gepland tussen de Bilderdammerweg en de Herenweg.

“De woningen in project Westeinderhage gaan variëren van appartementen tot vrijstaande woningen. Zowel koop als huur”, zegt wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Kabout. “Voor elke levensfase is er een woning gepland. Van jong tot oud, van single tot gezin. We volgen uiteraard de woonagenda die uitgaat van 25% sociale en 30% middeldure woningen. Voor Aalsmeer en Kudelstaart is dit weer een mooie stap in het vervullen van een enorme behoefte aan woningen”.

Ter inzage
Om omwonenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen, legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Het is vanaf 17 december tot en met 27 januari 2022 digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en het is gedurende die tijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het raadhuis.

Beeldkwaliteitsplan
Aanvullend op de regels van het bestemmingsplan, is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitsplan vormt na vaststelling door de gemeenteraad het toetsingskader voor welstand. Het gaat tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan op dezelfde wijze ter inzage.

Exploitatieplan
Omdat de gemeente niet met alle particuliere grondeigenaren een anterieure overeenkomst gesloten heeft, diende ter zekerstelling van het gemeentelijke kostenverhaal ook een exploitatieplan vastgesteld te worden. Dit exploitatieplan is gereed om als ontwerp ter inzage te worden gelegd voor zienswijzen.

Gepubliceerd: 7 december 2021 om 19:13 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×