'Ad Verburg is een man met een warm hart voor de sierteelt'

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg van gemeente Aalsmeer neemt afscheid als wethouder en zal ook de stuurgroep Greenport Aalsmeer verlaten. Greenport zal dit stuurgroep-lid, met een warm hart voor de sierteelt, gaan missen.

Hoe lang zit je in de stuurgroep Greenport Aalsmeer?
“Sinds 2010 zit ik al in de stuurgroep. Eerst als trekker voor onderwijs en de laatste tijd als trekker van Kennis en Innovatie.”

Wat is er bijzonder aan Greenport Aalsmeer?
“Het geheel is hier echt meer dan de som der delen. Die uitdrukking is absoluut van toepassing op de Greenport Aalsmeer waarin het bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken. Greenport Aalsmeer is een uitgestrekt netwerk dat zich onder meer richt op het bundelen van kennis om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Concentratie, modernisering en verduurzaming van het tuinbouwcluster in Greenport Aalsmeer zijn essentieel voor versterking van de economische concurrentiepositie. Daarom werkt Greenport Aalsmeer hier hard aan op verschillende gebieden.”

Waar ben je trots op?
 “De afgelopen jaren heeft de Greenport Aalsmeer zich wel bewezen Greenport Aalsmeer zet zich samen met alle partijen in om de projecten en doelen verder te helpen. Gezamenlijk kan de Greenport een stem laten horen. Door de samenwerking staat Greenport Aalsmeer heel goed op de kaart bij provincies, de Metropoolregio Amsterdam, Den Haag en Brussel. De regio Aalsmeer is een enorm belangrijk gebied voor de BV Nederland. De Greenport Aalsmeer is hét wereldhandelscentrum van bloemen en planten. Meer dan vijftigduizend mensen hebben hier een fulltime baan in de bedrijfsketen van bloemen en planten. Zij realiseren met elkaar een jaarlijkse omzet van ruim 5,6 miljard euro. Daarnaast zijn tal van bedrijven nodig om de sierteelt te helpen in de keten van ‘het zaadje tot aan de consument’. Voorbeelden zijn de productie van carrosserieën om vrachtwagens te kunnen bouwen waarmee de bloemen en planten worden vervoerd en het aanbrengen en onderhouden van technische installaties in de kassen. Kortom Greenport Aalsmeer is een enorm belangrijke speler in de Nederlandse economie. Om voortdurend te kunnen innoveren en daarmee de concurrentie voor te blijven, hebben zowel onderwijs, overheid en de ondernemers zich in de Greenport Aalsmeer verenigd. Ook zorgt de sierteelt voor veel werkgelegenheid. Zo heeft Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP) in 2017 ruim 100 werkzoekenden aan een werkplek geholpen bij bedrijven in Greenport Aalsmeer. Zij zijn aan de slag gegaan als logistiek medewerker, kwekerijmedewerker of boekettenmaker. Het gaat om werkzoekenden die moeilijk aan een baan kunnen komen. Ook in 2018 gaat WSP door met het creëren van arbeidskansen samen met de werkgevers in Greenport Aalsmeer.”

Waarom is kennis en innovatie zo belangrijk?
“Innovatie is essentieel voor het bedrijfsleven in de Greenport Aalsmeer om de wereldwijde concurrentie voor te blijven. We willen zorgen voor een optimale aansluiting tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, waardoor het bedrijfsleven sneller innoveert. Greenport voert een Europese subsidie van 3,7 miljoen euro uit met als doel om kennis van kennisinstellingen door te zetten naar ondernemers. We voeren meerdere projecten uit in samenwerking met zes kennisinstellingen, zoals TNO, de universiteiten van Amsterdam, Delft, Wageningen en 30 ondernemers. Het zogenaamde Green Innovation Cluster. Door innovatie werken we aan een toekomstbestendige glastuinbouwsector die concurrerend blijft op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzamer wordt. Een mooi voorbeeld van zo’n innovatie is NederVanille. Er is een groeiende vraag naar natuurlijk geproduceerde inhoudsstoffen, waaronder vanille. Een kleine groep telers is samen met de Wageningen Universiteit aan de slag gegaan om de kennis rondom de teelt van vanille met elkaar uit te wisselen. Tot groot succes: marktpenetratie van in Nederland geteelde vanille is dichterbij dan ooit. Verder werkt Greenport Aalsmeer aan Blooming Cities. Tijdens bijeenkomsten van Blooming Cities wordt het effect van groen op de uitdagingen van de stad uitgemeten. Het is de bedoeling om bijvoorbeeld architecten bewust te maken van het effect van groene daken op klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld kun je groen inzetten als stofvanger, voor geluidsreductie of als isolatie tegen hitte. Greenport Aalsmeer lost hiermee problemen van de stad op, maar uiteindelijk resulteert het ook in meer verkopen van bloemen en planten. Ik ben ook heel trots op de resultaten die behaald zijn door Greenport Aalsmeer.”

Welke resultaten zijn de afgelopen tijd behaald?
“In 2017 lag de focus op het onderwerp ruimte: de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer. Dit gaat over herstructurering van verouderde gebieden, over ontwikkelen, innoveren en verduurzamen van kansrijke en nieuwe tuinbouwgebieden. Ook is veel energie ingezet op het stimuleren van innovaties en op duurzame warmte en CO2. Greenport heeft op verschillende onderwerpen resultaten gehaald.

Onderwijs
Een van de pijlers van de Greenport Aalsmeer is het onderwijs. Instroom van jonge en voldoende gekwalificeerde werknemers is belangrijk om de sierteelt gezond te houden. Door het Groen Onderwijscentrum staat het groene onderwijs in de regio op de kaart. De sierteeltregio vindt dat we niet zonder het groene onderwijs kunnen, dus we zijn enorm blij met de samenwerking met het Wellantcollege, INholland, de Amsterdam Economic Board en de Greenport Aalsmeer. Het Groen Onderwijscentrum zorgt voor beter aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook diverse universiteiten zijn aan de Greenport-regio verbonden. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam werd in 2016 de Amsterdam Green Campus opgericht. Dat is een kennis- en innovatieplatform waarbij onderzoekers, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan vernieuwingen binnen de groene sector. Daarmee wordt de bestaande kennis en wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan innovatie en onderwijs.

Duurzaamheid
Greenport Aalsmeer werkt aan innovatieve projecten in de glastuinbouw die voor een enorme impuls in de verduurzaming van de sector kunnen zorgen. Op het gebied van Duurzaamheid werkt Greenport Aalsmeer hard aan CO2- en Warmtenetten. In 2018 komt het CO2-net al naar het glastuinbouwgebied PrimA4a in Rijsenhout. Greenport Aalsmeer onderzoeken de mogelijkheid om dit door te trekken naar Aalsmeer en de Kwakel. De tuinbouw heeft veel duurzame CO2 nodig. CO2 is nodig voor de optimale groei van planten. Onze wens is een netwerk om de CO2, dat wordt uitgestoten bij de nabij gelegen industrie naar de tuinbouw te leiden. Dan hoeven wij daar geen gas meer voor te verstoken, wat een grote winst is voor het klimaat, maar zeker ook financiële besparing oplevert. Hetzelfde geldt voor warmte. Diezelfde industrie produceert veel warmte. Als deze restwarmte benut kan worden of als sierteelt kan werken met koude en warmteopslag, zetten ze grote stappen op weg naar duurzame glastuinbouw. Als we in Greenport Aalsmeer de sierteelt in één keer kunnen moderniseren en verduurzamen, dan versterken we de positie van het bedrijfsleven enorm.

Bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid is essentieel voor behoud en versterking van de handels- en draaischijffunctie van Greenport Aalsmeer. De Holland Flower Alliance, een consortium van KLM, Royal FloraHolland, Schiphol onderzoekt hoe zij de vestigingsvoorwaarden kunnen verbeteren van de bloemenvervoerders. Greenport heeft hierin een ondersteunende rol. Dit jaar zijn voorbereidingen getroffen voor de Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer, zodat in 2018 de schop de grond in kan. Naast de hoofdingang van het veilinggebied, komt een extra ingang en aan de achterkant komt een uitgang. Dat worden enorm snelle aansluitingen op de N201. Het is voor de leefbaarheid en veiligheid belangrijk om het veilingverkeer zo snel mogelijk uit Aalsmeer op de uitvalswegen te krijgen.’ De goede bereikbaarheid is ook economische gezien essentieel voor het behoud en de versterking van de handelsfunctie van de Greenport. Omdat er gewerkt wordt met verse producten dient het vervoer altijd snel te geschieden, het kan geen oponthoud gebruiken. Daarom werken het bedrijfsleven en de overheid binnen de Greenport samen aan de bereikbaarheid en de logistiek in de regio Aalsmeer. Doel is een snellere verbinding tussen Aalsmeer en Schiphol. Dagelijks rijden er vijf- tot negenduizend vrachtwagens af en aan naar Royal FloraHolland. Het is enorm belangrijk om deze verkeersstromen in goede banen te blijven leiden.

Ondernemersverkenningen
Bij de Ondernemersverkenningen zijn in opdracht van Greenport Aalsmeer geïnventariseerd wat de bedrijfsplannen en – wensen zijn van de glastuinbouwondernemers in de 6 Greenport- gemeenten ten aanzien van hun locatie. Er zijn in totaal 789 bedrijven onderzocht, waarvan er 326 persoonlijk zijn geïnterviewd; goed voor 80% van het glasareaal. Een belangrijke conclusie uit de verkenning is dat er in de toekomst een potentiële ruimtebehoefte is van 631 hectare bij glastuinbouwondernemers. Het is belangrijk om inzicht te hebben in het toekomstperspectief van de gebieden.”

Tekst en foto’s: Gemeente Aalsmeer, Greenport Aalsmeer en Intobusiness Amstelland
Foto: Ad Verburg

Gepubliceerd: 16 april 2018 om 23:40 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×