Het college wil vol vertrouwen vooruit

Aalsmeer is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en tegelijkertijd een krachtige economische speler in de metropoolregio Amsterdam. Het zijn kwaliteiten waarmee Aalsmeer zich in de regio onderscheidt. Ambitie van dit college is die kwaliteiten versterken en Aalsmeer toekomstbestendig maken. Dat betekent blijven investeren in onze leefomgeving, in zaken zoals goed onderwijs, voldoende betaalbare woningen en het op peil houden van onze (zorg)voorzieningen. Het betekent ook onze economisch positie versterken, werkgelegenheid bevorderen en bereikbaar blijven in de regio. Daarbij wil het college de lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden en een duurzaam financieel beleid voeren. Het college beseft dat investeren in de toekomst ook om keuzes vraagt.

Dit zijn de grote lijnen in het collegeprogramma 2018-2022: ‘vol vertrouwen vooruit’ dat vorige week aan de raad is aangeboden. Uitgangspunt voor het collegeprogramma was het raadsprogramma ‘Samen bouwen aan vertrouwen’ met een aantal gezamenlijke uitgangspunten, kernwaarden en thema’s.

Speerpunten
Samenleving waarin iedereen meedoet: inwoners  helpen elkaar zoveel mogelijk en waar nodig biedt de gemeente zorg en ondersteuning, want we vinden met elkaar dat niemand in Aalsmeer buiten de boot mag vallen. Het gaat daarbij om goede zorg, goed onderwijs, zoveel mogelijk mensen aan het werk en ontplooiingskansen voor iedereen. Om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar te houden onderzoekt de gemeente een meer integrale, efficiëntere aanpak. Zij investeert met name in preventie, omdat dat op termijn leidt tot een daling van het aantal mensen dat zwaardere zorg nodig heeft.

Betaalbaar wonen: door de enorme behoefte aan woningen in de regio staat de woningmarkt onder druk, ook in Aalsmeer. Het college wil dat wonen betaalbaar blijft voor mensen met lagere en middeninkomens. Daarom wil het college de woonvisie herijken. Ook wil zij experimentele en duurzame woonvormen aanmoedigen.

Duurzame, aantrekkelijke leefomgeving: inwoners hechten veel waarde aan een groene, schone en veilige leefomgeving. De gemeente is gestart met een inhaalslag in het groen in de wijken. Ambitie van het college is de openbare ruimte op orde krijgen én houden. Daarnaast staat een viertal grote projecten op de agenda om Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder te maken. De leefbaarheid staat in grote delen van onze gemeente zwaar onder druk door Schiphol. Standpunt van het college bij het overleg over Schiphol na 2020 is dat verdere groei van de luchthaven voor Aalsmeer niet verantwoord meer is. Daarbij moeten wij met elkaar verduurzamen; duurzamer bouwen, minder afhankelijk worden van aardgas, klimaatbestendig worden en afval anders inzamelen. Deze periode komt het college met een nieuw afvalplan.

Goede bereikbaarheid: De economie trekt aan, dat is ook merkbaar in Aalsmeer. Daarom is het belangrijk goed bereikbaar in de regio te blijven, voor onze inwoners en voor de vele (internationale) bedrijven die juist vanwege de gunstige ligging voor Aalsmeer kiezen. De aanleg van de Ongestoord Logistieke Verbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg zijn belangrijke verbeteringen van onze infrastructuur, maar komende jaren zijn extra investeringen nodig. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met het onderhoud van wegen, bruggen en rioleringen om de kwaliteit van het wegennet te verbeteren. Dat vergt flinke investeringen en brengt ook overlast met zich mee. Daar zal de gemeente helder over communiceren.

Florerende economie: Aalsmeer heeft veel bedrijven en werkgelegenheid. Wij zijn nog altijd het centrum van de internationale bloemenhandel, maar ook de logistieke sector groeit hard en recreatie en toerisme bieden kansen. Om de concurrentiepositie van Aalsmeer in de metropoolregio te versterken wil het college naast bereikbaarheid investeren in een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers, in regionale en internationale relaties en samenwerkingsverbanden en een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. Daarvoor werkt de gemeente actief samen met ondernemers, onderwijs en instellingen, zoals Greenport Aalsmeer.

Samen bouwen aan toekomst
Het college wil met de raad over het collegeprogramma in gesprek blijven, de raad vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen betrekken en halverwege de periode met de raad de doelen van het raads- en collegeprogramma evalueren en waar nodig bijstellen om samen het beste voor Aalsmeer en de Aalsmeerders te bereiken.

Gepubliceerd: 4 september 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×