Aalsmeer gaat voor duurzaam en toekomstbestendig financieel beleid

Het college van Aalsmeer heeft een programmabegroting voor 2020 opgesteld. Dit is de vertaling van het meerjarenperspectief naar concrete activiteiten en middeleninzet voor het komende jaar, met een voorlopige doorkijk naar ten minste de drie jaren daarna. Het Aalsmeerse college wil investeren in het aantrekkelijk maken van Aalsmeer door het opknappen van de openbare ruimte. Daarnaast  hoeft met integrale en gerichte zorg en ondersteuning niemand aan de kant te staan. Hiermee onderstreept het college het belang van een sociaal Aalsmeer. De raad behandelt de programmabegroting op 7 november aanstaande.

Meerjarig sluitend perspectief
Burgemeester Gido Oude Kotte, portefeuillehouder financiën: “Uitgangspunt van het college is een duurzaam en toekomstbestendig financieel beleid. Er is een meerjarig sluitend perspectief waarmee Aalsmeer financieel gezond is. Richting de toekomst bestaan er ook uitdagingen die in de toekomst keuzes vragen die van invloed zijn op het meerjarenbeeld. De gezamenlijke ambities van college en raad realiseren we met elkaar, dus samen met de raad en inwoners. Dit is de rode draad in de manier van werken van het college.

Ambities en speerpunten
Kwaliteiten waarmee Aalsmeer zich in de regio onderscheidt is dat Aalsmeer een aantrekkelijke gemeente is om te wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd is Aalsmeer een krachtige economische speler aan de zuidkant van de metropoolregio Amsterdam. Ambitie van dit college is die kernkwaliteiten versterken en Aalsmeer toekomstbestendig maken. Het collegeprogramma 2018-2022 ‘Vol vertrouwen vooruit!’ is in deze begroting verwerkt en heeft de volgende speerpunten:

Samenleving waarin iedereen meedoet
Inwoners helpen elkaar zoveel mogelijk en waar nodig biedt de gemeente zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om goede zorg, goed onderwijs, zoveel mogelijk mensen aan het werk en ontplooiingskansen voor iedereen. Om de zorg nu en in de toekomst nog beter te maken ontwikkelt het college een meer integrale, efficiëntere aanpak met een strategie voor het hele sociale domein. De aanpak wordt het komende jaar verder uitgewerkt in een Maatschappelijke Agenda.

Betaalbaar wonen
Door de enorme behoefte aan woningen in de regio staat de woningmarkt onder druk, ook in Aalsmeer. Het college wil dat wonen betaalbaar blijft voor mensen met lagere en middeninkomens. Daarom legt zij op korte termijn een nieuwe Woonagenda voor aan de gemeenteraad. Daarnaast worden plannen voorbereid voor woningbouw op de locaties Oosteindedriehoek, Studio’s, Westeinderhagen en Hoofdweg-zuid in Kudelstaart.

Duurzame, aantrekkelijke leefomgeving
Inwoners hechten veel waarde aan een groene, schone en veilige leefomgeving. Het college heeft de ambitie om de openbare ruimte op orde te krijgen én te houden. Hiervoor vinden reparaties plaats aan wegen en wordt het openbaar groen opgeknapt. Ook het Waterfront maakt Aalsmeer aantrekkelijker en leefbaarder. Dit is één van de projecten die een flinke impuls geeft aan de openbare ruimte en waarvan de uitvoering in 2020 zal starten. Verder moeten wij met elkaar verduurzamen: duurzamer bouwen, minder afhankelijk worden van fossiele energie, klimaatbestendig worden en afval anders gaan inzamelen. Komend jaar gaat de gemeente aan de slag met een nieuw afvalplan en zal de raad en inwoners daar actief bij betrekken.

Goede bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid in de regio is belangrijk voor onze economie en onze inwoners. Komende jaren heeft de gemeente een aantal grote projecten op de agenda staan om de infrastructuur toekomstbestendig te maken, zoals bijvoorbeeld de Burgemeester Kasteleinweg. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met groot onderhoud van wegen, rioleringen en bruggen.

Florerende economie
Om de concurrentiepositie van Aalsmeer te versterken wil de gemeente investeren in een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers en een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. Samen met ondernemers wordt er gewerkt aan het actualiseren en integreren van de economische agenda en de agenda recreatie en toerisme. De gemeente werkt hiervoor actief samen met ondernemers en instellingen, bijvoorbeeld in Greenport Aalsmeer en met Ondernemend Aalsmeer. Ook thema’s als arbeidsmarkt, werk en inkomen vinden een plek in deze agenda.

Gepubliceerd: 9 oktober 2019

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×