Extra raadsvergadering over steunmaatregelen coronacrisis

Op dinsdag 31 maart vergadert de gemeenteraad in minimale bezetting over steunmaatregelen van een bedrag van 3,8 miljoen euro om de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke en culturele instellingen en sportverenigingen te verzachten.

Steunmaatregelen coronacrisis
De gemeente wil in aanvulling op de rijksmaatregelen een lokaal pakket van steunmaatregelen treffen. De gemeenteraad bespreekt de volgende voorgestelde maatregelen:

1. Ondernemers hoeven in 2020 geen onroerende zaakbelasting te betalen over niet-woningen als gebruiker van het pand. Hiermee ontvangen onder andere de ondernemers in de sierteeltsector, die veelal huurders van grote bedrijfslocaties zijn, lastenverlichting. Ook sportinstellingen en musea zijn hier bij gebaat. De gemeente ontvangt door deze maatregel 1,8 miljoen euro minder aan belastinginkomsten.

2. De gemeente komt maatschappelijke, culturele en sportinstellingen en verenigingen tegemoet door het 6 maanden opschorten van het innen van huur, het niet terugvorderen van subsidies in 2020, de mogelijkheid om instellingen te voorzien in liquiditeit en coulance bij de eindafrekening voor zorgaanbieders die de komende drie maanden niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

3. Het beschikbaar stellen van 2 miljoen euro door de gemeenteraad voor de oprichting van een Noodfonds. Hiermee kan het college in geval van acute, individuele noodsituaties toepassing geven aan de hardheidsclausule in die gevallen waar de bestaande regelingen als bijzondere bijstand niet in voorzien. De maatregelen onder 2. en de bijzondere en onvoorziene kosten voor de bestrijding van de coronacrisis zullen ook uit het bedrag van 2 miljoen euro gedekt worden.

Minimale bezetting
De gemeenteraad volgt het advies van het ministerie van BZK om alleen nog bij elkaar te komen om besluiten te nemen die betrekking hebben op de huidige situatie. Tegelijkertijd vindt de raad het van belang dat het democratische proces doorgang vindt en de politieke opvattingen zichtbaar blijven. Om een raadsvergadering te houden moet meer dan de helft van de raadsleden aanwezig zijn. Maar om de gezondheidsrisico’s voor iedereen zoveel mogelijk te beperken, vergadert de raad met één vertegenwoordiger per fractie. Dat kan door eerst een vergadering uit te roepen voor maandag 30 maart om 17.00 uur, waar geen raadsleden aanwezig zijn. De voorzitter kan de vergadering dan niet openen en bepaalt een nieuwe vergaderdatum: dinsdag 31 maart om 17.00 uur. Voor die tweede bijeenkomst geldt het meerderheidscriterium van de aanwezige raadsleden niet meer.

Bent u geïnteresseerd?
Op advies van de Veiligheidsregio is de publieke tribune gesloten voor toehoorders en pers. U kunt de vergadering van 31 maart om 17.00 uur volgen via de livestream op het internet.

Gepubliceerd: 25 maart 2020 om 21:46 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×